Địa chỉ :
phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Video Về Đồng Nhân Village

Bảng Bán Đất

Hiện Trạng Quanh Đất

Hiện Trạng Đất

Công Trình Công Cộng

Công Trình Dân Dụng

Cập Nhật Thông Tin Phát Triển Xã Hội

Kho Mã Hàng "1"